Er mænd kvinder overlegne?

Ud over de passager i Koranen, der er nævnt i afsnittene om kønsroller, om kvinders (påståede) halve værd og om hustruvold, og som i princippet understøtter kønsligeværdigheden, men som er blevet misbrugt til at umyndiggøre kvinder og underlægge dem mændenes autoritet fra vugge til grav, er der yderligere to begreber, der har voldt megen hovedbrud og gjort livet surt for mange muslimske kvinder:

1) qawwamun

”Mændene er ansvarlige (qawwamuna) for kvinderne, fordi Gud har skabt dem således, at de overgår dem (i visse henseender), og fordi de forsørger dem ud af deres formue.” (4:34)

Mænd beskytter og forsørger kvinder, de giver dem deres brudegave og opfylder alle deres behov – for til gengæld (som nogle mener) at få det sidste ord, når ægtefællerne efter behørig rådslagning ikke kan nå til enighed.

Andre mener, at mænd er moralsk ansvarlige for kvinderne og skal overvåge dem, hvilket har ført til mange uholdbare regler, der begrænser kvindernes frihed og muligheder. Visse koranfortolkere har endog ment, at det var mændenes pligt at tvinge kvinder til at overholde den daglige religiøse praksis.

Andre igen har ment, at mændene skulle tage sig af kvindernes anliggender og nærmest umyndiggøre dem, fordi mænd både fysisk, moralsk, åndeligt og intellektuelt er kvinder overlegne.

Den andalusiske teolog Ibn Hazm (991-1063) skiller sig ud fra mængden ved at sige:

”Det kan ikke være meningen, at enhver mand – vantro, pervers, tyv, morder eller voldsmand – skulle være mere værd end Jomfru Maria eller Profetens hustruer eller døtre udelukkende i kraft af sit køn.”

Og så er der enkelte, der mener, at der slet ikke er tale om, at mændene overgår kvinderne, men at ”den ene overgår den anden (i visse henseender)”, dvs. at kvinden overgår manden på nogle områder, medens manden overgår kvinden på andre områder. Dette går fint i spænd med opfattelsen af, at mænd og kvinder skal supplere og komplettere hinanden, da de er skabt som par (zawj).

Nyere koranfortolkere peger på, at der er tale om en betingelse: At mændene kun er familiens overhoved, så længe de virkelig forsørger kvinderne, og at mændene mister denne position, hvis kvinderne forsørger sig selv, eller hvis familien er på overførselsindkomst.

2) daraja

Koranen udgør en helhed, og de enkelte vers supplerer og forklarer hinanden indbyrdes. Andetsteds hedder det således:

”… Kvinder har samme rettigheder over for mænd, som mænd har over for kvinder – inden for rimelighedens og Lovens rammer; men mænd har et fortrin (daraja) frem for kvinder.” (2:228)

Her er det daraja, der volder hovedbrud, og der er naturligvis en lang række koranfortolkere, der mener, at det er nærmest naturbestemt, at mænd står et trin eller en grad over kvinder, at mænd med andre ord er kvinder overlegne.

Andre koranfortolkere erkender dog mænds og kvinders ligeværd – trods deres forskellige opgaver betinget af de fysiske forskelle – og sammenkæder daraja med den ovenfor i 4:34 omtalte forsørgerrolle. I sin helhed lyder 2:228 imidlertid således:

”Fraskilte kvinder skal vente (med at indgå nyt ægteskab) i tre menstruationsperioder. Hvis de tror på Gud og den yderste dag, må de ikke skjule, hvad Gud har skabt i deres skød. (Det vil tjene til mandens ære) om han søger at forsone sig med sin hustru (inden venteperiodens udløb) … Kvinder har samme rettigheder over for mænd, som mænd har over for kvinder – inden for rimelighedens og Lovens rammer; men mænd har et fortrin (daraja) frem for kvinder.” (2:228)

Der er altså ikke er tale om et trin eller en grad over, men om et fortrin på samme niveau: Mænd har nemlig ret til at gifte sig igen umiddelbart efter en uigenkaldelig skilsmisse (og efter deres hustrus død), medens kvinder skal vente med at indgå nyt ægteskab i 3 måneder efter en skilsmisse og 4 mdr. og 10 dage efter ægtefællens død. Årsagen er den simple, at det før i tiden har været den eneste måde, hvorpå man kunne konstatere en evt. graviditet og dermed få sikkerhed for et evt. barns biologiske tilhørsforhold, der bestemmer, hvem der skal forsørge det, og hvem det er arveberettiget efter.

Der er derfor på ingen måde tale om, at mænd pr. definition er kvinder overlegne.

© Aminah Tønnsen, 2006

Fra: ”Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede” (Tønnsen 2006, spørgsmål 64)