De hellige skrifter

Muslimer betragter Koranen som en nøje gengivelse af Guds ord åbenbaret via ærkeenglen Gabriel til Profeten Muhammed i årene 610-632.
Ifølge islamisk tradition blev åbenbaringerne lært udenad og nedskrevet efterhånden, som de blev modtaget og samlet til et skrift mindre end to år efter Profetens død i det, vi i dag kender som Koranen.

Muslimer tror, at Koranen – ligesom tidligere hellige skrifter såsom Mosebøgerne (tawrat), Davids Salmer (zabur) og Jesu Evangelium (injil) – har deres oprindelse i en himmelsk bog, kilden til al åbenbaring, også kaldet Bogens Moder (umm al-kitab), en ur-vejledning, som med mellemrum er nedsendt til udvalgte mennesker via ærkeenglen Gabriel, der betegnes som ”et sendebud udstyret med overordentlige kræfter”.
Derfor er der for en muslim intet mærkværdigt i, at der er så mange ligheder mellem de hellige skrifter, for hver tidsalder har haft sin åbenbaring med oprindelse i den samme ur-vejledning.
Set med muslimske øjne er der derfor ikke det ringeste belæg for at sige, at ”Koranen bygger på Bibelen”, at ”Koranen begyndte som en kristen bog” eller at opfatte Koranen som en ”genskrevet, overskrevet og omskrevet bibel” – og hvad der ellers er fremkommet at fantasifulde betragtninger i tidens løb fra ikke-muslimsk side.

Det hedder i Koranen, at den er kommet for at lempe nogle af de mange regler, som er nedfældet i Moseloven (som for eksempel spisereglerne og reglerne for kvinders urenhed), for at minde menneskene om noget af det, de har glemt eller misfortolket (som eksempelvis gudsforståelsen) samt for generelt at bekræfte tidligere åbenbaringer.
Jøder og kristne hører til ”Bogens Folk” eller ”Skriftens Folk” og regnes som udgangspunkt for troende; men kan – hvis de ikke følger Guds vejledning – gøre sig selv til vantro/utaknemmelige (kafir).
Koranen nævner 25 profeter ved navn (heriblandt Abraham, Moses, Jesus og Muhammed) og præciserer, at de alle har prædiket det samme budskab, nemlig troen på én almægtig, udelelig, nådig og barmhjertig gud, alverdens skaber og opretholder (tawhid).

Koranen er en vejledning til menneskeheden, som det er op til det enkelte menneske at vælge eller fravælge.
Koranen indeholder emner så som: monoteisme, skabelsen, de hellige skrifter, profeterne, historiske begivenheder; naturbevarelse, dyrevelfærd og omsorg for medmennesket; familie og kønsroller; frihed, lighed og broderskab samt løsning af konflikter de forskellige befolkningsgrupper imellem.
Koranen er hverken inddelt kronologisk eller tematisk, hvorfor det er vigtigt at kende hele indholdet for at forstå de enkelte emner.

Se mere i