•  ‘abada: At tjene.
 •  ‘abd: Tjener.
 •   adhân: Kaldet til bøn.
 •   ahl al-bayt: Husets folk, dvs. Profetens slægt.
 •   ahl al-kitâb: Bogens folk eller Skriftens folk. Den koranske betegnelse for jøder og kristne.
 •   âkhira: Det hinsidige, livet efter døden.
 •   al-amîn: Den Pålidelige. Ét af Profeten Muhammads tilnavne.
 •  ‘alamîn: Egentlig: ”verdener”. Alle former for eksistens på det fysiske såvel som det åndelige plan. Oversættes dog ofte som ’menneskehed’.
 •   allâhu akbar: “Gud er større” (underforstået: end alt andet). Oversættes dog oftest til “Gud er stor”.
 •   allâhu a’lam: Gud ved bedst.
 •   amîn, al: Den troværdige, et af Profetens tilnavne.
 •   ansâr, al-: Egentlig ”hjælperne”. Betegnelse for de medinensiske muslimer, der havde antaget islam før Profetens udvandring til Medina, og som blev udnævnt til at støtte de nyankomne.
 •  ‘aqida: Troens grundprincipper (troen på Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, dommedag og en forudbestemt skæbne).
 •   arkân al-islâm: Tilbedelsens fem søjler (trosbekendelse, bøn, faste, almisse og pilgrimsrejse).
 •   ’asr: Eftermiddagsbønnen.
 •   âya: Flertal: âyât. Egentlig: ’tegn’. Vers i Koranen.
 •   âyât ul-hifz: De såkaldte beskyttelsesvers, som bedes for at beskytte sig imod det onde.
 •   âyat al-kursi: Egentlig ‘tronverset’, Koranen 2:255.
 •   banû isrâ’îl: Israelitterne.
 •   baraka: Velsignelse.
 •   batin: Koranens ordlyd og mening (betragtes som uforanderlig og absolut).
 •   bayt al-haram: Det Hellige Hus, Ka’baen.
 •   bismillâh: “I Guds navn”. Dette siger en muslim hver gang, hun/han påbegynder en handling som eksempelvis at spise, læse, stige ind i et køretøj eller bryde et brød.
 •   da’wa: Oplysning om islam.
 •   dhimmi: En beskyttet, en ikke-muslim, der lever under muslimsk overherredømme.
 •   dhûl-hijja: 12. måned ifølge den islamiske kalender. Pilgrimsmåneden.
 •   dhûl-ki’da: 11. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   dîn: Livsforståelse, tro.
 •   dîn al-fitra: Naturens religion. Således kaldes islam med henvisning til det ”urinstinkt”, der tilskynder mennesket til at bøje sig for Gud.
 •   diya: Blodpenge. Økonomisk erstatning ved mord eller læsioner, skade el. lemlæstelse.
 •   jabal an-nur: Bjerget Nur uden for Mekka, som Muhammad trak sig tilbage til for at meditere, allerede inden han blev kaldt til profet.
 •   jahada: At stræbe og kæmpe for en retfærdig sag.
 •   jahannam: Helvede.
 •   jamâ’a: “Stedet, hvor man forsamler sig”, moskéen.
 •   janâba: At være i en tilstand af ”ceremoniel urenhed” efter samleje, sædafgang, menstruation eller fødsel, hvilket kræver, at man bader hele kroppen (ghusl).
 •   janna: Paradis.
 •   jar Hira: Hira-grotten i Bjerget Nur, hvor Profeten Muhammad fik sin første åbenbaring.
 •   jibrîl: Gabriel, ærkeenglen, der videregav Guds ord til Muhammad og andre profeter.
 •   djihâd: Stræben for en retfærdig sag.
 •   jizya: En afgift pålagt de mænd, der ikke ønsker at deltage aktivt i forsvaret af den muslimske stat.
 •   jumâd ul-awwal: 1. jumâd. 5. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   jumâd ut-thani: 2. jumâd. 6. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   du’a: Personlig bøn, bedebøn.
 •   fadjr: Bønnen mellem daggry og solopgang.
 •   falâh: Fremgang.
 •   faqîh: Flertal: fuqahâ. En retslærd.
 •   al-fâtiha: Åbningssuraen.
 •   fatwâ: Flertal: fatâwâ. Et juridisk ikke-bindende responsum.
 •   fiqh: Islamisk retsvidenskab. Specifikke lovregler udledt fra Koranens og Profetens anvisninger.
 •   firdaws: Paradis.
 •   fitna: Fristelse.
 •   furqân: Den, der skelner mellem ret og uret. Bruges om Koranen.
 •   ghusl: Bad, som tages efter eksempelvis samleje, sædafgang, menstruation eller fødsel, før man kan udføre rituelle handlinger som bøn, faste eller koranlæsning.
 •   hadîth: Flertal: ahâdîth. Udsagn om Profetens sædvane, hans vejledning til menigheden og stiltiende accept af folks handlinger. Omtales ofte som ”islamisk tradition”.
 •   hajj: Pilgrimsrejse til Mekka.
 •   Hajj/Hajja: Tilnavn for en mand/kvinde, der har været i Mekka.
 •   halâl: Det, der er tilladt ifølge islam i videste forstand.
 •   halaqa: Studiekreds.
 •   al-hamdullah: “Gud være lovet!” Siges, når man har fuldført en handling eller hører om noget, der er sket.
 •   hanîf: Oprigtig gudhengiven. Bruges i Koranen om Abraham.
 •   harâm: Det, der er forbudt ifølge islam.
 •   hijâb: Egentlig: At skjule eller beskytte, at adskille eller opdele. Bruges hyppigt om kvinders klædedragt.
 •   hijra: Udvandring. Bruges specielt om muslimernes udvandring fra Mekka til Yathrib i år 622.
 •   hikma: Viden.
 •   hilâl: Nymånen.
 •   hudâ: Vejledning.
 •  ‘ibâdât: Gudsdyrkelse, tilbedelse. Af samme konsonant-rod som ‘abd (tjener).
 •   iblîs: Den onde, Satan.
 •   ‘idda: Venteperiode for en kvinde efter skilsmisse (3 mdr.) eller ægtefælles død (4 mdr. 10 dage), hvor hun ikke må indgå nyt ægteskab.
 •  ‘id ul-adhâ: “Den vigtigste fest”. Offerfesten.
 •  ‘id al-fitr: Fastebrydningsfesten.
 •  ‘id al-kabîr: “Den store fest”. Et andet navn for offerfesten.
 •  ‘id al-saghir: “Den lille fest”. Et andet navn for fastebrydningsfesten.
 •   ‘id mubârak: Velsignet fest!
 •   iftâr: Det måltid, hvormed man bryder fasten.
 •   ijmâ’: Konsensus. Enighed blandt de retslærde om et teologisk/juridisk spørgsmål.
 •   ‘ilm: viden.
 •   imâm: Den, der står foran. Den, der leder eller vejleder menigheden.
 •   injîl: Evangeliet givet til Jesus, der dog efter muslimsk opfattelse ikke mere findes i sin oprindelige form.
 •   al-insan al-kamîl: “Det fuldkomne menneske”. Således omtales Profeten Muhammad. Det er dog ikke ensbetydende med, at han betragtes som ufejlbarlig.
 •   ’isha: Nattebønnen.
 •   islâm: Gudhengivelse.
 •   i’tikâf: At trække sig tilbage i moskéen for at bede og læse i Koranen i de sidste ti dage af fastemåneden.
 •   jawm al-ahad: 1. dag, søndag.
 •   jawm al-arbi’â: 4. dag, torsdag.
 •   jawm al-jumu¢a: Forsamlingsdagen, fredag.
 •   jawm al-ithnain: 2. dag, mandag.
 •   jawm al-khamîs: 5. dag, torsdag.
 •   jawm as-sabt: 7. dag, lørdag.
 •   jawm at-thulâthâ: 3. dag, tirsdag.
 •   Ka’ba: Egentlig: ”terning”. Navnet på den terningformede bygning i Mekka, der er muslimernes symbolske midtpunkt.
 •   kabîsa: Skuddag, der indføres i den islamiske kalender ca. hvert tredje år, for at nytåret altid falder sammen med den faktiske nymåne.
 •    kafîr. Flertal: kafirûn: Gudsfornægter eller vantro i betydningen ”at skjule Guds vejledning” ved bevidst at undlade at efterleve den i praksis.
 •   kalîma: Egentlig: Ord. Trosbekendelse.
 •   khalîfa: Forvalter eller stedfortræder. Menneskene er skabt til at være Guds stedfortræder på jorden, til at forvalte skabelsen i Guds sted.
 •   khamr: Rusmidler, alkohol, tobak og andet, der slører sanserne, er vanedannende og skader helbredet på længere sigt.
 •   khâtim an-nabîyîn: “Profeternes segl”. Den, der ”besegler” åbenbaringerne. Guds sidste profet, Muhammad.
 •   khimâr: Dække el. hoveddække. Beduinernes hoveddække.
 •   khitân: Omskæring af drengebørn.
 •   khums: En femtedel. Specielt i forbindelse med krigsbytte.
 •   khutba: Prædiken i forbindelse med fredagsbønnen.
 •   kiramul-katibîn: De to ”skrivende engle”, der følger hver eneste menneske og holder øje med dets gode og dårlige handlinger og vidner derom på dommedag.
 •   kiswa: Det sorte klæde, der dækker Ka’baens sider.
 •   al-kitâb: Bogen. Et andet ord for muslimernes hellige bog, Koranen.
 •   kufr: Egentlig: at skjule, at være utaknemmelig, gudsfornægtelse, vantro.
 •   la illaha ilallah: Den islamiske trosbekendelse: Der er ingen anden gud end Gud.
 •   lailat al-qadr: Skæbnenatten eller Bestemmelsens nat. Den nat, hvor Profeten Muhammad i år 610 fik sin første åbenbaring fra Gud.
 •   madhab: Retsskole.
 •   madînat un-nabî: Profetens by, også kaldet Medina.
 •   madrasa: Et sted, hvor man studerer. Skole.
 •   maghrib: Bønnen, der bedes efter solnedgang.
 •   mahr: Brudegave. Den gave, som gommen giver sin brud i forbindelse med brylluppet.
 •   mahram: En mandlig slægtning af forbudt grad.
 •   makrûh: Det, som bør undgås ifølge islam.
 •   mala’ika: Engle. Usynlige væsener, der adlyder Gud i et og alt.
 •   manâra: Minaret.
 •   mandûb: Det, som kan anbefales ifølge islam.
 •   masjîd: Stedet, hvor man bøjer sig i bøn (sajda), moské.
 •   masjîd al-aqsâ: Det fjerneste bedested (i Jerusalem).
 •   maslaha: Det fælles bedste, den fælles interesse.
 •   mihrâb: Bedeniche, der viser bederetningen (qibla).
 •   minaret: Et højt tårn på en moské, hvorfra bønneudråberen kalder de troende til bøn.
 •   minbar: Prædikestol i moskéen.
 •   miqât: Den grænse uden om byen Mekka, som ikke-muslimer ikke må overskride.
 •   mirâj: Profetens himmelrejse fra Mekka til Jerusalem og op igennem de syv himle.
 •   mu’adhin: Bønneudråberen. Den, der kalder de troende til bøn.
 •   mu’allim: Lærer.
 •   mubâh: Det, som er tilladt ifølge islam.
 •   mubârak: Velsignet.
 •   muharram: 1. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   munâfik: Flertal: munâfikûn. Hykler. En, der foregiver at være muslim, men ikke mener det at hjertet.
 •   mus’haf: Betegnelsen for de kopier af den allerførste koran, som den tredje kalif Uthman lod udfærdige og sende til de vigtigste muslimske byer.
 •   mushrik: Flertall: mushrikûn. Afgudsdyrker eller flergudsdyrker. En, der tilbeder og ofrer til gudestøtter eller gudebilleder.
 •   mut’a: Tidsbegrænset ægteskab (er kun lovligt inden for shi’a-islam).
 •   namâz: Persisk/urdu for ”bøn”.
 •   nabî: Flertal: anbiyya. Profet, der ikke fik en ny lov, men støttede sig til tidligere åbenbarede skrifter.
 •   nâs: Menneskehed.
 •   naskh: Abrogation, ophævelse af tidligere tekst.
 •   niqâb: Ansigtsslør.
 •   nîya: Hensigtserklæring.
 •   nûr: Lys.
 •   purdah: Persisk/urdu for afsondring.
 •   qadr: Skæbne, bestemmelse.
 •   qalam: Skrivepen.
 •   qibla: Bederetning.
 •   qiyâs: Analogislutning ved hjælp af sammenligning med andre lignende situationer.
 •   Quraish-stammen: Den stamme, som Profeten Muhammad blev født ind i.
 •   Qurân: Egentlig: Recitation, fremsigelse. Navnet på muslimernes hellige bog, Koranen.
 •   qurbân: Offer.
 •   rabb: Herre.
 •   rabî’ ul-awwal: 1. rabî¢. 3. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   rabî’ ut-thani: 2. rabî¢. 4. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   rajab: 7. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   rak’a: Bøns-enhed, som gentages en, to eller tre gange i løbet af den rituelle bøn.
 •   ramadân: 9. måned ifølge den islamiske kalender. Fastemåneden.
 •   rasûl: Flertal: rusul. Sendebud. Profet, der fik åbenbaret en ny lov (som Moses og Muhammad).
 •   ridda: Apostasi, frafald fra troen.
 •   risâla: Budskab.
 •   ruh-ul-qudus: Den hellige ånd, ærkeenglen Gabriel.
 •   sabr: Tålmodighed, udholdenhed.
 •   sadaq: Brudegave. Også: mahr. Den gave, som gommen forærer sin brud i forbindelse med brylluppet.
 •   sadaqa: Egentlig: ”at være oprigtig”. Frivillig almisse, der ofte gives I forbindelse med højtiderne (sadaqat-ul-fitr).
 •   safar: 2. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   sajda: Egentlig ”bøjning”. At knæle med panden mod underlaget under den rituelle bøn – en del af en bøns-enhed (rak’a).
 •   salât: Bøn.
 •   salât ul-jumu’a: Bønnen på forsamlingsdagen, fredag. Ugens vigtigste bøn, der også omfatter en prædiken, khutba.  
 •   saqîna: Sjælefred.
 •   sawm: Faste. Egentlig: ”renselse”. At faste i måneden ramadân, den niende måned i den islamiske kalender.
 •   sha’bân: 8. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   shahâda: Trosbekendelse. Egentlig: ”vidnesbyrd”. shâhid = vidne.
 •   sharî’a: Egentlig: ”Vejen til vandingsstedet” eller ”vejen til kilden”, hvilket vil sige den levevis, som Gud har anvist i Koranen, og som fører til et harmonisk liv hos Gud.
 •   shawwâl: 10. måned ifølge den islamiske kalender.
 •   shi’a-islam: Oprindelig: shi¢at Ali, Alis parti. Betegnelsen for den gren af islam, der skilte sig ud ved ikke at anerkende de tre første kaliffer, som muslimerne i Medina valgte som Profeten Muhammads efgterfølgere.
 •   shiiter eller shi’a-muslimer: Tilhængere af shi’a-islam.
 •   shirk: Afgudsdyrkelse.
 •   shûrâ: Indbyrdes rådslagning i familien eller et større fællesskab. Bruges også inden for politik.
 •   suhuf: Betegnelsen for det første sammenhængende koran-eksemplar, nedskrevet på sammenhængende blade.
 •   sunna: Sædvane. Specielt om Profeten Muhammads sædvane.
 •   sunni-islam: Betegnelsen for den gren af islam, som anerkender alle fire kaliffer, som den muslimske menighed i Medina valgte som Profeten Muhammads stedfortrædere.
 •   sunniter eller sunni-muslimer. Tilhængere af sunni-islam. Egentlig: ”dem, der følger Profetens sædvane”.
 •   sûra: Flertal: sûrât. Kapitel i Koranen.
 •   sûra al-fatiha: Åbningssuraen, Koranens første kapitel.
 •   tafsîr: Korankommentar.
 •   tahâra: Renselse.
 •   talâq: Forstødelse, skilsmisse på mandens begæring.
 •   talbîya: Pilgrimserklæringen: “Her er jeg, oh Gud, til Din tjeneste!” som pilgrimme fremsiger igen og igen på vej til Mekka.
 •   taqlîd: Imitation (af tidligere juridiske afgørelser eller fortolkninger).
 •   tasbih: bedekrans med 33 eller 3×33 perler.
 •   tawba: Egentlig: at vende om. Anger og forbedring af levevis.
 •   tawhîd: Guds enhed, helhed.
 •   tawrat: Toraen. Den jødiske betegnelse for de fire Mosebøger.
 •   tayammum: Symbolsk afvaskning før bøn, når man ikke har rindende vand til rådighed.
 •   ‘ulûm: Videnskaber. Ental: ‘ilm.
 •   umma: Fællesskab, menighed eller trossamfund.
 • ‘umra: Den lille pilgrimsrejse.
 •   wahy: Åbenbaring.
 •   wudû: Den rituelle afvaskning før bøn.
 •   zabûr: Salmer, Guds åbenbaringer til David.
 •   zahir: Betydning. Bruges om Koranens betydning, der er variabel og dynamisk.
 •   zakât: Egentlig: renselse. Den obligatoriske socialskat.
 •   zawj: Fælle, modstykke. To enheder, der tilsammen danner et hele. Bruges både om ægtefælle og om naturkræfter som varme og kulde, lys og mørke.
 •   zinâ: Utugt. Seksuelt forhold mellem to personer, der ikke er gift med hinanden.
 •   zuhr: Middagsbønnen.